Franšais /English
Syringa meyeri

Syringa meyeri : Syringa meyeri 'Palibin' (S. palibiniana HORT., S. velutina HORT.) / Dwarf Korean Lilac