Franšais /English
Pinus strobus / White pine

Pinus strobus / White pine : Pinus strobus 'Pendula' / Weeping White Pine