Franšais /English
Leucanthemum superbum / Shasta daisy

Leucanthemum superbum / Shasta daisy : Leucanthemum 'Alaska' (Chrysanthemum) / Shasta Daisy
Leucanthemum superbum / Shasta daisy : Leucanthemum 'Becky' (Chrysanthemum) / Shasta Daisy
Leucanthemum superbum / Shasta daisy : Leucanthemum 'Silver Princess' (Silberprinzesschen) (Chrysanthemum) / Daisy